Moto aza na mayanga akokikobata té ya lolenge oyo etindaka ye a sala biloko ya kolengisa. Mayanga tindaka biso tozua mikano ya mabe oyo epekisaka biso topusana na Nzambe mpé ndé wana tobungisaka mapaboli ebele. Nzambe alingi kobikisa biso.

  • Komitya o likolo lya Nzambe

Mwana ya Nzambe asengeli komitya o likolo lya tata na ye na mikakatano nionso mpo ayebi akoki ko pesa ye eyano ya solo. Ntango esusu mayanga na biso ekosaka biso mpo tososolaki te biloko ya elimo. Yosepha baleki na ye batekaka ye lokola moumbu, kasi atikaka ata bokani na bango mpé ntango moko té atikaka mayanga na ye na kobatama té mpo asosolaka milomo na bango (). Esengeli mpo na biso tokoka komona elimo oyo ebatami epayi tozali, toyebi soki Yesu té, moto azali na makasi té mpo azala malamu. Esengeli tomona na miso ya elimo mpo toboya likanisi nionso ya mabe mpé tozwa likama ya kozala na mpota ya kobomana.

  • Kozwa makasi oyo éluti ata ba mpota lya mayoki

Nzambe alingi kopesa biso nguya ya elimo oyo ekopesa biso makasi ya koluta mikakatano na biso. Ezali ngolu oyo esengeli to kamata ntango nionso kati na ye, mpo tozala ya kobika. Paulo asambelaka mpo na malali na ye ata kutu abikisamaka té, azwaki nguya ya Nzambe. Malali wana ezalaka likambo lisusu té. Nkimia ya Nzambe ebatamaka milimo mpé mabanzo na biso.

  • Etre heureux avec l’évangile

Tozali bana na Nzambe, ndé biloko nionso bokani na yango eza na Yesu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.